dnes je: 31.01.2023 svátek má: Marika

povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název2. Důvod a způsob založení

Obec Pleše byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

3. Organizační struktura

zobrazit orgány obce

4. Kontaktní spojení

zobrazit kontaktní spojení

5. Případné platby můžete poukázat

0603132379/0800

6. IČO

00512702

7. DIČ8. Rozpočet

zobrazit rozpočet obce

9. Žádosti o informace

Informace lze získat osobně na Obecním úřade Pleše v úředních hodinách, poštou nebo elektronickou cestou.

zobrazit kontaktní údaje

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a podání mužete uskutečnit osobně na Obecním úradě Pleše v úředních hodinách, písemně, telefonicky či elektronickou cestou

zobrazit kontaktní údaje

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydaným obecním úradem se podávají ve lhutách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případeě stanoví postup odvolatele pri podání odvolání. Proti rozhodnutí obecního úradu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhute 15 dnu od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (t.j. jestliže obecní úřad neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zák. c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Podané odvolání se doručuje poštou nebo osobně na Obecní úrad . Odvolací orgán rozhodně o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona. (Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb.,ve znění pozdějších předpisů).


zobrazit kontaktní údaje

12. Formuláře

  13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

  zobrazit návody

  14. Nejdůležitější předpisy

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny Základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku ČR
  • zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
  • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
  • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
  • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
  • zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí, v platném znění
  • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění
  • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
  • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
  • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změněn zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění
  • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění
  • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
  • zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění
  • zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, v platném znění
  • zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, v platném znění
  • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
  • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném, a jiném vzdělávání
  • zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
  • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
  • zákon c. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
  • Obecně závazné vyhlášky obce
  15. Sazebník úhrad za poskytování informací

  V současné době nemá obec sazebník úhrad

  16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  17. Seznam organizací  OÚ Pleše 2005 | vytvořeno redakčním systémem Obecniurad.net od 2best
  0